Image
Аутор: Natalija

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ

Jul-21-2021  |  Друштво

Thumbnail 1

 

     

 

 

НСЗ и Општина Брус расписале Конкурс.

 

Национална служба запошљавања и Општина Брус расписале  су Јавни конкурс за организовање  спровођења  јавних радова на којима се  ангажују  незапослена лица у 2021.години.

Јавни радови  се  реализују,  на подручју оних јединица локалне самоуправе, које  припадају трећој и  четвртој групи развијености ,као  и девастираним подручјима у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса

Приоритет  за  укључивање у меру имају  незапослени  радно способни  корисници  новчане социјалне помоћи, Роми, лица без завршене средње школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци и особе са инвалидитетом, уколико  се први пут ангажују на јавним радовима.

Максимална дужина трајања јавног рада,који може бити у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржаваша и заштите животне средине и природе,  је четири месеца.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 -исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу

-накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:  1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,  1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,  2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

- накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад. По завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама  а   послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у надлежној организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајтовима  www.nsz.gov.rs , www.brus.rs

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова  биће објављен  на огласној табли надлежне филијале Националне службе

 

Miletic

 


WEB PREPORUKE